2020-05-28

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Skargi i wnioski można kierować do Powiatowego Lekarza Weterynarii
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,
- w poniedziałek w godzinach od 15:00-17:00
lub przesłać na adres:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100
21-300 Radzyń Podlaski,
bądź przesyłać faksem na numer: (83) 352-70-15
lub też pocztą elektroniczną na adres e-mail: radzynpod.piw@wetgiw.gov.pl


Zgodnie z art. 6 ust.1 punkt 3 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), udostępnieniu podlega, między innymi, informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radzyniu Podlaskim, działającego przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim.

1. Pod pojęciem „sposób przyjmowania spraw” należy rozumieć procedury uzyskiwania oraz rejestrowania korespondencji, w tym także wniosków (bez względu na formę ich przekazania).

2. Czynności kancelaryjne w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radzyniu Podlaskim wykonuje Sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii.

- Przyjmując przesyłki przekazane drogą pocztową, zwłaszcza polecone i wartościowe, Sekretariat sprawdza prawidłowość zaadresowania oraz stan opakowania, zaś stwierdzając uszkodzenia, sporządza adnotacje na kopercie lub opakowaniu bądź na potwierdzeniu odbioru i żąda od pracownika poczty spisania protokołu o doręczeniu przesyłki uszkodzonej.

- Na żądanie osoby składającej osobiście pismo Sekretariat potwierdza otrzymanie tego pisma.

- Otrzymywaną korespondencję Sekretariat wpisuje do rejestrów poczty przychodzącej (przesyłek zwykłych, poleconych, faksów, e-maili) i przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii lub jego Zastępcy celem wydania stosownych dyspozycji co do sposobu załatwienia sprawy.

- Zwróconą korespondencję Sekretariat rozdziela zgodnie z dyspozycją, przekazując ją określonym zespołom, stanowiskom pracy bądź pracownikom, celem załatwienia.

- Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, stosując formę odręczną (nie wymagające odpowiedzi albo przekazane do wiadomości), pisemną lub inną (na formularzach, drukach itp.).

- Sekretariat jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego.

- Po załatwieniu sprawy korespondencja jest przekazywana odbiorcy w postaci pisma wysyłanego: przesyłką listową (np.: listem zwykłym, poleconym, priorytetem lub za potwierdzeniem odbioru), faksem lub pocztą elektroniczną

- Sekretariat sprawdza czy pisma przeznaczone do wysyłki są podpisane, zawierają wyspecyfikowane załączniki i są opatrzone stosownymi pieczątkami lub pieczęcią urzędową (jeżeli tego wymagają przepisy). Rejestruje je w rejestrach poczty wychodzącej (listy zwykłe, polecone, za potwierdzeniem odbioru, faksy, e-maile itp.) i dokonuje wysyłki zgodnie z dyspozycją osób załatwiających sprawy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) działający przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (PIW) w Radzyniu Podlaskim przyjmuje także sprawy do załatwienia w trybie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej „Kpa”, Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

- Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego zaś protokół przez pracownika, który go sporządził. Na żądanie wnoszącego podanie, PIW potwierdza otrzymanie tego dokumentu (art. 63 Kpa).

- Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 64 §1. Kpa).
- Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

- Jeżeli PLW, do którego wniesiono podanie, nie jest właściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie (art. 65 § 1 Kpa), natomiast jeżeli na podstawie podanych danych nie można ustalić organu właściwego zwraca je wnoszącemu (art. 66 § 3 Kpa). Zwrot podania następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

- Sprawa wniesiona do PLW lub do PIW w Radzyniu Podlaskim, w zależności od jej charakteru (np.: podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego, skarga, wniosek, żądanie informacji, podanie o wydanie zaświadczenia), załatwiana jest w trybie określonym przepisami Kpa i może się zakończyć wydaniem decyzji administracyjnej, postanowienia, zaświadczenia; informacji ustnej lub pisemnej, bądź odpowiedzi na skargę lub wniosek. Załatwienie sprawy może zakończyć również udzielenie odpowiedzi na interpelację lub zapytanie posła bądź senatora.

Pod pojęciem „załatwienia sprawy” należy rozumieć tok czynności mających na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie danej sprawy.

- Sprawy powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem przedstawienia przez zainteresowaną osobę (stronę) odpowiednich dokumentów, a także gdy Powiatowy Inspektorat Weterynarii posiada wszelkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie wymaga to gromadzenia dowodów, informacji czy też wyjaśnień (art. 35 § 1 i 2 Kpa).

- Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 Kpa).

Nad działalnością administracji publicznej kontrolę sprawują sądy administracyjne, które zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) orzekają między innymi w sprawach skarg (art. 3 § 2 ww. ustawy) na:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;
5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.
Zagadnienia skarg, ich wnoszenia, osób uprawnionych do ich wniesienia, obowiązujące terminy na wniesienie skargi i inne określają przepisy wyżej wymienionej ustawy.
Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54. § 1).
Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się