2020-05-11

Dokumenty do pobrania

Zasady bioasekuracji - ASF

Przestrzeganie zasad bioasekuracji (ASF)

 

Zał. nr 1. Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych

 

Zał. nr 2. Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa

 

Zał. nr 3. Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

 

Zał. 4. Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

 

Zał. nr 6. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

 

Zał. nr 7. Spis świń w gospodarstwie

 

Wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie

 

Wniosek o wydanie decyzji uznającej stado za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego

 

Wniosek o wydanie decyzji uznającej stado za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego (stado przejęte)

 

Choroba Aujeszkyego – ulotka informacyjna

 

Wniosek o wydanie decyzji uznającej stado za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła
 

Wniosek o wydanie decyzji uznającej stado za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła (stado przejęte)

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu warunków weterynaryjnych w prowadzonym punkcie kopulacyjnym

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru paszowego

 

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (wzór jest przykładowy i jego stosowanie jest dobrowolne)
 

Wniosek na przemieszczenie trzody chlewnej z obszaru zagrożenia / obszaru objętego ograniczeniami z gospodarstwa do rzeźni

 

Wniosek na przemieszczenie trzody chlewnej z/do obszaru zagrożenia/obszaru objętego ograniczeniami / z/do gospodarstwa

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie działalności prowadzonej na terenie powiatu Radzyń Podlaski (wpisanie)

 

Zgłoszenie działalności prowadzonej na terenie powiatu Radzyń Podlaski (skreślenie)

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na uźytek własny

 

Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz

 

Zgłoszenie zasiedlenia fermy brojlerów kurzych

 

Zgłoszenie zasiedlenia fermy brojlerów kaczych / gęsich

 

Zgłoszenie zasiedlenia fermy indyków rzeźnych

 

Oświadczenie posiadacza zwierząt

 

Oświadczenia

Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz

 

Inne

Przykładowy wzór informacji o łańcuchu żywnościowym

 

Łańcuch żywnościowy GMO - dodatkowy wzór

Załączniki

  Przestrzeganie zasa...kuracji (ASF) 30,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1. Przegl...oraz domowych 12,03 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2. Rejestr... gospodarstwa 10,11 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3. Rejestr...e są świnie 10,47 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. 4. Lista prep...erenie Polski 15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6. Dokumen...gospodarstwie 11,02 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7. Spis ś...gospodarstwie 11,42 KB (xls) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie z...ndardów.docx 12,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie d...y Aujeszkyego 179,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie d...do przejęte) 180,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Choroba Aujeszkyego... informacyjna 278,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie d...aczki bydła 30,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie d...do przejęte) 180,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie z... kopulacyjnym 120,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie z...tru paszowego 119,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o wpis RHD 296,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek na przemies...wa do rzeźni 20,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek na przemies... gospodarstwa 18,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Powiadomienie o z...ytek własny 159,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Powiadomienie o zam...ytek własny 194,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenie podmiot...na rynku pasz 226,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie podmi...a rynku pasz 217,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór informacji o ...ywnościowym 16,53 KB (xls) szczegóły pobierz
  Łańcuch żywnośc...datkowy wzór 17,45 KB (xls) szczegóły pobierz
  zgloszenie-zasiedle...w-kurzych.pdf 193,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgloszenie-zasiedle...ch-gesich.pdf 187,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgloszenie-zasiedle...-rzeznych.pdf 184,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-posiad...-zwierzat.pdf 400,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgloszenie_dzialaln...-wpisanie.pdf 49,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgloszenie_dzialaln...kreslenie.pdf 49,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek-o-przemiesz...-obszaru.docx 20,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek-przemieszcz...czeniami.docx 19,66 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się